نمایندگی های خدمات فنی پایتخت در تهران

0
269

شعبه شمال تهران ۲۲۶۴۶۰۲۴ و ۳۳۵۵۰۹۰۵

شعبه غرب تهران ۴۴۰۵۰۹۷۱

شعبه مرکز شهر ۸۸۹۱۹۹۱۵

شعبه جنوب تهران ۵۵۷۱۳۰۸۰ و ۶۶۶۸۸۷۱۲

سرویس کار مستقیم  سراسر تهران ۰۹۱۲۸۴۹۵۲۶۰ و ۰۹۱۹۷۸۰۴۰۶۰

افزودن دیدگاه